Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) Written by Super User 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง Written by Super User 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏฺิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 114