Display # 
Title Author Hits
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 Written by Super User 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างสัญญาณเทียม หมายเลขครุภัณฑ์ บ.858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 5224 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรสการ เรื่อง หมูบ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรม 3อ.2ส. ดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ในการประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 51