Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Written by Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ตำบลสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ Written by Super User 54
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 94