Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน อสม.นักจัดการสุขภาพ และแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องช่วยหายใจ บ.1277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว5224 นนทบุรี Written by Super User 246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 260