ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

-ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

-สื่อเกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ

-แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส

-แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

*หากหน่วยงานใดในเขตสุขภาพที่ 4 ประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 

*หากหน่วยงานใดประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

3อ.2ส. เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

*หากหน่วยงานใดประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

alt=

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านคุณภาพความปลอดภัย 
ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3HBVX532ACBWWIyNlN3ZTZOenM?usp=sharing

MOD_LASTWORKS_READMORE

Next Tab

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

Dowload>>>ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ

alt=

click here blueราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

alt=

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา

click here redตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

click here redตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

alt=

click here blueราคากลาง

click here blueประกาศรับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา

alt=

click here blueราคากลาง icon new

click here blueประกาศรับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดicon new

MOD_LASTWORKS_READMORE

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE