ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประเด็นยุทธศาสตร์

 • เอกสารโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  เอกสารโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding
 • ค่านิยม

 • วิสัยทัศน์

 • แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

 • เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

  เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   https://drive.google.com/drive/folders/0B3HBVX532ACBWWIyNlN3ZTZOenM?usp=sharing